Regulamentul cu privire la modul de exploatare a masinilor de casa si control cu memorie fiscala

Regulamentul
cu privire la modul de exploatare a masinilor
de casa si control cu memorie fiscala

Regulamentul cu privire la modul de exploatare a masinilor de casa si control cu memorie fiscala este elaborat intru executarea pct.4 a Hotarrii Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor in numerar " (Monitorul Oficial, nr.62-65 din 09.07.98, partea II, art.589). Regulamentul are drept scop expunerea succinta a informatiei privind partile cointeresate in problemele producerii, livrarii, vinderii, implementarii si aplicarii masinilor de casa si control cu memorie fiscala (in continuare - MCC), determinnd sarcinile, drepturile si obligatiunile fiecarei parti.

1. Notiuni generale

1.1 Partile cointeresate in stabilirea modului de solutionare a problemelor producerii, livrarii, vinderii, aplicarii MCC, precum si nemijlocit preocupate de vinderea, aplicarea, deservirea tehnica, reparatia MCC si controlul asupra acestor activitati, snt:

- organele legislative si executive centrale ale Republicii Moldova;

- Comisia interdepartamentala pentru MCC (in continuare - Comisia);

- Ministerul Finantelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si organele lui teritoriale (in continuare - Serviciul fiscal), Garda Financiara;

- Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica al Republicii Moldova (in continuare - Moldovastandard);

- org anele administrarii publice locale;

- producatorii MCC - persoane juridice indigene sau din strainatate, care produc MCC in corespundere cu cerintele actelor normative si care garanteaza functionalitatea MCC cu un set strict determinat de caracteristice functional-tehnice;

- solicitant (furnizor) al MCC (in continuare - solicitant) - persoana juridica indigena cu dreptul exclusiv de furnizare a modelului concret de MCC pe piata Republicii Moldova si la initiativa caruia modelul concret a fost inclus in Registrul unic al MCC;

- vnzatorii de MCC (in continuare - vnzatori) - persoane juridice sau fizice, care vnd MCC;

- utilizatori (consumatori) MCC (in continuare - utilizatori) - persoane juridice sau fizice, care aplica MCC in deplina corespundere cu legislatia Republicii Moldova si actele normative in vigoare;

- centrele de deservire tehnica si reparatie a MCC (in continuare - CDT) - persoane juridice sau fizice, care presteaza servicii privind pregatirea MCC pentru exploatare, deservirea tehnica si reparatia lor, fiind acreditate de Moldovastandard si inregistrate la Serviciul fiscal;

- responsabil de activitatea financiara a intreprinderii - este directorul (administratorul), loctiitorul lui, administratorul de serviciu sau o alta persoana in functie a intreprinderii special mputernicita;

- casier (operator) - persoana in functie cu raspundere materiala, care nemijlocit inregistreaza cumpararea, vnzarea marfurilor (prestarea serviciilor) aplicnd MCC si se achita cu cumparatorii (clientii) eliberndu-le bonul de casa.

1.2 Bon de casa - document in limba de stat, imprimat la MCC in timpul inregistrarii cumpararii, vinderii marfii (serviciilor prestate), care obligatoriu se inmneaza cumparatorului (clientului) si contine urmatoarele elemente:

- denumirea, adresa si codul fiscal al intreprinderii;

- numarul de identificare (de uzina) al MCC;

- numarul de inregistrare al MCC, atribuit de serviciul fiscal;

- numarul de ordine al bonului de casa;

- denumirea fiecarei marfi (serviciu);

- co stul si codul cotei de impozitare (TVA) a fiecarei marfi (serviciu);

- cantitatea (daca nu este egala cu unu) si pretul marfii (serviciului);

- costul total al tuturor marfurilor procurate (serviciile prestate);

- data si ora eliberarii bonului de casa.

1.3 Banda de control - banda de hrtie pe care MCC imprima copiile bonurilor de casa eliberate.

1.4 Bonul darii de seama fiscala pe zi - document imprimat de MCC la executarea operatiei de casa "inchiderea schimbului" si care contine toata informatia gestionara pe zi inregistrata in memoria fiscala, privind suma circulatiei marfurilor realizate (serviciilor prestate), impozitele defalcate si bonurile de casa eliberate.

1.5 Registrul masinii de casa si control (in continuare - RMCC) - un registru special, este document contabil gestionar (anexa nr.3).

1.6 Mostra de control a MCC - este o MCC de model concret, care a trecut incercarile de laborator privind corespunderea modelului Cerintelor tehnice catre MCC, standardelor nationale si interstatale in vigoare, care a obtinut avizul comisiei de experti si certificatul corespunderii sistemului de stat de certificare si este inclus in Registrul unic al MCC din Republica Moldova.

1.7 Raspunzatori pentru pastrarea bonurilor de casa, benzilor de control, RMCC si pastrarea datelor in memoria MCC snt coducatorii si stapnii intreprinderilor.

1.8 Controlul asupra respectarii modului de exploatare a MCC, privind completitudenea evidentei incasarilor banilor, la intreprinderi l efectueaza stapnii, conducatorii, contabilii-sefi ai intreprinderii, Serviciul fiscal si Garda financiara.

2. Comisia

Problemele cu care se ocupa Comisia, drepturile si obligatiunile ei snt determinate in Regulamentul cu privire la Comisia interdepartamentala pentru masinile de casa si control (anexa nr.3 la Hotarrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98) .

3. Ministerul Finantelor

3.1 Serviciul fiscal:

- asigura organizatoric - tehnic activitatea Comisiei;

- tine Registrul unic al MCC in corespundere cu Regulamentul cu privire la Registrul unic al MCC (anexa nr.2 la Hotarrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28.04.98), inainteaza propuneri Comisiei privind includerea in Registrul unic a modelelor concrete de MCC solicitate, care corespund cerintelor actelor normative in vigoare, precum si privind excluderea din Registrul unic a modelelor, care nu asigura controlul asupra completitudinii evidentei incasarilor;

- efectueaza inregistrarea, scoaterea de la evidenta (inregistrare), reinregistrarea MCC a utilizatorilor, precum si controlul asupra utilizarii lor in corespundere cu Regulamentul cu privire la modul de inregistrare si exercitare a controlului asupra utilizarii MCC, aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, aplica amenzi celor ce incalca modul de exploatare a MCC;

- examineaza scrisorile, interpelarile, plngerile referitoare la aplicarea MCC;

- inregistreaza CDT, acreditate de Moldovastandard, in scopul asigurarii exploatarii corecte a MCC de catre utilizatori.

3.2 Garda Financi ara:

- efectueaza controlul utilizarii MCC in corespundere cu Regulamentul cu privire la modul de inregistrare si exercitare a controlului asupra utilizarii MCC;

-aplica amenzi celor ce incalca modul de exploatare a MCC.

4. Moldovastandard

Problemele de baza ale Moldovastandard, privind implementarea si aplicarea MCC:

- acrediteaza CDT (apreciaza competenta tehnica, prezenta conditiilor necesare pentru desfasurarea lucrarilor de implementare, deservire tehnica si reparatie a MCC si elibereaza Certif icat de acreditare);

- acrediteaza si efectueaza controlul asupra activitatii laboratoarelor de incercari a modelelor concrete de MCC, privind corespunderea lor Cerintelor tehnice catre MCC, standardelor nationale si interstatale in vigoare;

- elibereaza Certificatul de conformitate a modelului concret de MCC, care asigura conformitatea modelului concret de MCC cu cerintele documentelor normative in vigoare;

- elibereaza copia raportului de incercari a modelului concret de MCC, privind corespunderea lui Cerintelor tehnice catre MCC, standardelor nationale si interstatale in vigoare ;

- inspecteaza activitatea CDT;

- efectueaza controlul asupra utilizatorilor MCC, in modul stabilit;

- inainteaza Comisiei propuneri, privind excluderea modelului MCC din Registrul unic in caz de depistare a unor defecte ascunse sau necorespunderii MCC concrete mostrei de control;

- efectueaza expertiza producerii autohtone a MCC privind corespunderea lor Cerintelor tehnice catre MCC, standardelor nationale si interstatale in vigoare .

5. Organele administrarii publice locale

Organele administrarii publice locale:

- iau masuri intru asigurarea executarii actelor legislativ-normative, deciziilor Comisiei privind problemele implementarii si utilizarii MCC, ce se refera la ele;

- lichideaza singure sau inainteaza propuneri, privind lichidarea incalcarilor actelor legislative si normative in vigoare de catre solicitantii (furnizorii) MCC, vnzatorii, utilizatorii si CDT, in Comisie sau Moldovastandard.

6. Solicitantul (furnizorul) MCC

Solicitantul (furnizorul) MCC:

- pregateste toate documentele necesare pentru includerea modelului concret a MCC in Registrul unic, in corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul unic al MCC (anexa nr.2 la Hotarrea Guvernului Republicii Moldova nr.474 din 28.04.98) si le depune Comisiei;

- efectueaza livrarea MCC, care corespund mostrei de control a modelului inclus in Registrul unic;

- asigura livrarea utilajului de stand, programelor de testare, pieselor de schimb si accesoriilor, documentatiei pentru reparatie si exploatare pe parcursul intregii perioade de exploatare a MCC, determinata de Comisie;

- asigura aducerea MCC livrate de el in corespundere cu Cerintele tehnice catre MCC, in caz de modificare a acestora;

- poarta raspundere conform legislatiei in vigoare a Republicii Moldova, daca MCC livrate de el nu corespund cu mostra de control sau contin defecte constructive ascunse;

- creeaza pe baza de contract reteaua vnzatorilor si CDT, coordoneaza si controleaza activitatea lor;

- perfecteaza contracte cu vnzatori pentru vinderea si cu CDT pentru deservirea tehnica si reparatia MCC livrate de el;

- asigura nemijlocit sau prin intermediul CDT deservirea tehnica si reparatia MCC in perioada de garantie si post-garantie;

- asigura CDT cu piese de schimb si accesorii, documentatie pentru reparatie si exploatare pe parcursul intregii perioade de exploatare a MCC;

- efectueaza scolarizarea vnzatorilor si lucratorilor CDT, atestarea lor, le elibereaza adeverinte corespunzatoare;

- scolarizeaza nemijlocit sau acorda ajutor metodologic CDT intru organizarea scolarizarii lucratorilor Serviciului fiscal si a utilizatorilor pe intrebarile aplicarii MCC;

- executa deciziile Comisiei, acumuleaza si generalizeaza informatia despre reteaua de vnzatori si CDT existenta, cantitatea MCC livrate si utilizate, despre exploatarea lor si o prezinta Comisiei, dupa necesitate;

- poarta raspundere pentru neperfectarea titlurilor pasaportului MCC, care determina obligatiunile de garantie si controlul calitatii MCC. Afara de aceasta in pasaport trebuie sa fie indicata denumirea deplina si adresa solicitantului (furnizorului), precum si date privind CDT;

- solicitantul modelului MCC, in afara celor enumerate, poate indeplini functiile vnzatorului si CDT, daca respecta cerintele stabilite fata de ei de actele legislativ-normative.

7. Vnzatorii

Vnzatorii:

- perfecteaza contracte de vnzare a MCC cu solicitantul si de deservire tehnica si reparatie a modelului MCC cu CDT;

- vnd MCC, daca dispun de contracte perfectate de vnzare cu solicitantul modelului si de deservire tehnica si reparatie a modelului MCC cu CDT;

- ajuta utilizatorii sa perfecteze contracte cu CDT, privind implementarea, deservirea tehnica si reparatia MCC;

- pot transmite MCC in arenda cu conditia inregistrarii ulterioare a acestor MCC de catre arendas la serviciul fiscal, in modul stabilit;

- pot exercita functiile CDT, daca respecta cerintele stabilite fata de ele de actele legislativ-normative.

 

 

8. Centrele de deservire tehnica si reparatie a MCC

CDT:

- perfecteaza contracte cu solicitantii modelelor, vnzatorii si utilizatorii MCC;

- trebuie sa treaca acreditarea la Moldovastandard si sa se inregistreze la Serviciul fiscal;

- presteaza servicii privind instalarea, implementarea, deservirea tehnica si reparatia MCC conform contractelor incheiate si cu respectarea deplina a tuturor legilor si actelor normative in vigoare;

- poarta raspundere pentru incalcarea modului stabilit de exploatare a M CC;

- scolarizeaza specialistii implicati in lucru, organizeaza pregatirea casierilor (operatorilor), precum si a lucratorilor Serviciului fiscal pe intrebarile utilizarii MCC;

- snt in drept sa exercite functiile vnzatorilor MCC, daca respecta cerintele stabilite fata de ei de actele legislativ-normative.

9. Regulile de exploatare a MCC

9.1 Utilizatorii sunt obligati:

- sa utilizeze MCC in deplina conformitate cu actele legislativ-normative in vigoare;

- sa perfecteze contracte de cumparare -vnzare a MCC cu vnzatorii si de instalare, implementare, deservire tehnica si reparatie cu CDT;

- sa nu utilizeze la efectuarea achitarilor in numerar MCC modelele concrete a carora nu sunt incluse in Registrul unic al MCC;

- sa utilizeze la efectuarea achitarilor in numerar cu cumparatorii (clientii) numai MCC in stare buna, sigilate si inregistrate (fiscalizate) de Serviciul fiscal, in modul stabilit;

-sa efectueze instalarea, implementarea, deservirea tehnica, reparatia si decontarea MCC numai cu participarea specialistilor CDT, care exercita deservirea tehnica si reparatia MCC in perioada de garantie si post-garantie si care dispun de drepturi corespunzatoare pentru aceste activitati;

- sa organizeze perfectarea, evidenta, pastrarea si decontarea documentelor, privind utilizarea, deservirea tehnica si reparatia MCC, sa numeasca persoane concrete raspunzatoare pentru aceasta;

- sa intrerupa utilizarea MCC, daca a fost violat sigiliul sau depistate alte defecte ale MCC ( neindeplinirea de catre MCC macar a unei caracteristici functional-tehnice garantate de producator) si sa informeze neintrziat Serviciul fiscal si CDT, documentind faptul;

- in toate cazurile, cind temporar aplicarea MCC este imposibila (deteriorarea MCC, deconectarea retelei electrice, etc.), sa intrerupa vinzarea marfurilor (prestarea serviciilor) sau sa organizeze lucrul in continuare, eliberind cumparatorilor (clientilor) bonuri de plata, in modul stabilit, si mentionind in RMCC data, ora si pricina intreruperii aplicarii MCC. Durata utilizarii bonurilor de plata, in aceste cazuri, se reglamenteaza prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru MCC;

- sa asigure conditiile de exploatare a MCC conform celor indicate in ghidul de exploatare (pasaport);

- sa admita lucrul la MCC numai persoanelor, care au insusit instructiunea de exploatare a MCC, in volumul minimal tehnic, modul de exploatare a MCC, stabilit de prezentul Regulament, precum si regulile comercializarii (prestarii serviciilor), incheind c u aceste persoane contra cte de raspundere materiala;

- sa asigure imprimarea bonului de casa conform prevederilor pct.1.2 al prezentului Regulament, utilizarea benzii de control si inminarea obligatorie a bonului de casa cumparatorului (clientului);

- sa asigure pentru fiecare MCC tinerea, perfectarea si pastrarea RMCC (anexa nr.3) pe parcursul intregii perioade de exploatare a MCC la intreprindere si inca 3 ani dupa scoaterea MCC de la evidenta (inregistrare) de catre Serviciul fiscal;

- sa asigure efectuarea operati ei de cas a "inchiderea schimbului" pe parcursul a cel mult 24 de ore, incepind de la ora perfectarii primului bon de casa al schimbului curent;

- sa asigure pastrarea benzilor de control utilizate mpachetate si sigilate pe parcursul a 15 zile dupa efectuarea si semnarea rezultatelor ultimei inventarieri, iar in caz de incalcari in activitatea economica si financiara - pna la sfrsitul precautarii cazului.

- sa asigure pastrarea datelor in memoria fiscala a MCC in termeni nu mai mici dect termenii de pastrare a datelor garantati de producatorul MCC;

- sa organizeze scolarizarea de sine statator sau cu participarea specialistilor CDT a persoanelor, privind lucrul la MCC concreta, utiliznd instructiunile de exploatare si MCC nefiscalizata;

- sa pastreze MCC de rezerva, pna la implementarea lor, pe polite, conservate si acoperite cu prelate;

- sa scoata MCC de la evidenta (inregistrare), in modul stabilit, in caz ca vinde sau transmite MCC altui utilizator;

-sa asigure accesul neconditionat a reprezentantilor organelor de control la MCC si sa prezinte documentele necesare, privind aplicarea lor.

9.2 Instalarea, implementarea, deservirea tehnica si reparatia MCC:

- specialistul CDT, care indeplineste lucrarile de instalare, implementare, deservire tehnica si reparatie a MCC la utilizator, trebuie sa dispuna si sa prezinte conducerii intreprinderii adeverinta, privind dreptul lui de a deservi si repara MCC de mo delul concret;

- la implementarea MCC specialistul CDT testeaza MCC, stabileste cliseul de firma cu denumirea, adresa si codul fiscal al intreprinderii, ajuta utilizatorul sa programeze MCC intru utilizarea tuturor posibilitatilor functional-tehnice ale MCC conform cerintelor actelor normative, probeaza MCC in lucru;

- implementarea MCC trebuie sa se termine cu inregistrarea (fiscalizarea) ei de catre inspectorul fiscal in modul stabilit, iar dupa necesitate si cu participarea specialistului CTD;

-dupa finisarea lucrarilor de implementare, MCC se sigileaza si se documenteaza punerea ei in exp loatare;

- MCC trebuie sa aiba pasaprt de forma stabilita, in care se inscriu informatii, privind implementarea, reparatia medie si capitala a MCC;

- la implementarea MCC in pasaport se fixeaza cliseul firmei cu denumirea, adresa si codul fiscal al utilizatorului, se indica numarul actului de implementare a MCC, data, functia si semnaturile responsabililor de implementare;

- orice deschidere a MCC (scoaterea sigiliului si sigilarea), in legatura cu exercitarea controlului asupra utilizarii sau reparatia curenta, se perfecteaza documentar cu un act conform anexei nr.1 si inscriere autorizata in Registrul chemarilor specialistilor si inregistrarii lucrarilor efectuate (RCSLE) anexa nr.4. In RMCC, in aceste cazuri, se fixeaza data, ora si motivul deschider ii;

- transmiterea MCC la CDT, pentru reparatie medie sau capitala precum si restituirea, se efectueaza in baza bonului de livrare cu perfectarea actului conform anexei nr.1. Actul l perfecteaza si semneaza reprezentantii utilizatorului MCC, CDT si Serviciului fiscal. In pasaport si RMCC se fixeaza numarul actului, data, functia persoanelor enumerate. Bonul de livrare si actul nu mai trziu de ziua urmatoare se transmite contabilitatii intreprinderii;

9.3 Pna a incepe inregistrarea vnzarilor (serviciilor prestate) la MCC:

- pna a incepe lucrul, lacatul de lansare a MCC trebuie sa fie inchis, iar cheile sa se pastreze la responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii;

- pasaportul, Cartela de inregistrare a MCC, RMCC, alte documente se pastreaza la responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii;

- responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii este obligat mpreuna cu casierul (operatorul) pna la inceperea lucrului sa lanseze MCC si sa se convinga ca darea de seama fiscala pe zi (darea de seama de inchidere a schimbului cu inscrierea datelor fiscale in memoria fiscala energetic-independenta) a fost efectuata si a fost perfectat RMCC normal, iar daca darea de seama fiscala pe zi nu a fost efectuata, sa inchida schimbul si sa documentze totul in mod normal;

- responsabilul de activitate financiara a intreprinderii da casierului (operatorului) cheile de la MCC necesare pentru lucru, l asigura cu bancnote si bani marunti in cantitate necesara pentru achitarile cu cumparatorii (clientii), insa in limita mijloacelor permise ca sold in casa, precum si cu benzi de hrtie, banda tusata si alte materiale consumabile, prevazute pentru MCC de modelul concret (contra semnatura);

- responsabilul de activitate financiara a intreprinderii, convingndu-se ca MCC este in stare buna si locul de lucru este pregatit, da indicatie casierului (operatorului) de a incepe lucrul;

- casierul (operatorul) pna a incepe inregistrarea vnzarilor (serviciilor prestate) la MCC, este obligat sa se convinga de starea buna a MCC, sa verifice sistemul de blocare, data si ora in MCC, sa antreneze benzile de bonuri si control;

- responsabilul de activitatea financiara si casierul (operatorul) perfecteaza inceputul benzii de control, fixnd pe ea modelul si numarul de uzina a MCC, data si ora inceperii lucrului si semnaturile sale;

- casierul (operatorul), pna a incepe inregistrarea vnzarilor, inregistreaza doua - trei bonuri de casa cu suma zero, pentru verificarea completitudinii si claritatii imprimarii datelor pe benzile de bonuri si control;

- casierul (operatorul), primind (contra semnatura) de la responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii bancnotele si banii marunti in cantitatea necesara pentru achitari cu cumparatorii, este obligat sa puna banii in sertarul MCC, efectund totodata operatia de casa "varsari de serviciu";

- casierul (operatorul) incepe inregistrarea vnzarilor dupa ce instaleaza utilajul adaugator necesar pentru lucru, afiseaza numele de familie al sau si lista cu preturi in partea cumparatorului (clientului).

9.4 Lucrul casierului (operatorului) pe parcursul schimbului.

9.4.1 Casierul (operatorul) este obligat:

- sa asigure ingrijirea minutioasa si utilizarea cu precautie a masinii, sa o mentina curata si in stare buna;

- sa efectueze operatiile de inregistrare a cumpararilor, vnzarilor marfurilor (prestarii serviciilor) in corespundere cu ghidul de exploatare a MCC de modelul concret;

- sa determine suma totala a cumparaturilor (serviciilor) si sa o anunte cumparatorului (clientului);

- sa primeasca banii de la cumparator (client) pentru marfa sau serviciile prestate in urmatorul mod:

a) sa anunte clar suma de bani primita si sa puna banii aparte in vazul cumparatorului (clientului);

b ) sa inchida bonul de casa, adica sa termine imprimarea tuturor partilor necesare si datelor bonului de casa;

c) sa anunte suma restului si sa o inmneze cumparatorului (clientului) mpreuna cu bonul de casa (bancnotele si banii marunti se inmineaza concomitent);

d) daca la inmnarea restului cumparatorului (clientului) apar divergente, cumparatorul este in drept sa ceara responsabilului de activitatea financiara a intreprinderii ridicarea casei;

- sa restituie banii cumparatorilor (clientilor) pentru marfurile intoarse pna la inchiderea schimbului, adica pna la imprimarea bonului darii de seama fiscala pe zi, numai daca cu marfa a fost intors bonul de casa inregistrat in MCC data si ultimul este semnat de responsabilul de activitatea financiara a in treprinderii.

9.4.2 La aparitia unor dereglari a MCC casierul (operatorul) este obligat:

- sa deconecteze MCC si sa cheme responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii, apelnd la sistemul de semnalizare instalat in cabina;

- sa constate caracterul dereglarii in comun cu responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii;

- in caz de imprimare neclara a elementelor pe bonul de casa, de neaparitie a bonului sau rupere a benzii de control, mpreuna cu responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii sa controleze amprentele bonului pe banda de control, sa semneze bonul (daca bonul n-a aparut, se imprime in locul lui un bon cu suma zero), indicind pe verso suma corecta (leii cu litere, banii cu cifre) si dupa verificarea lipsei omiterilor de numeratie sa perfecteze locurile ruperii benzii de control in modul perfectarii inceputului ei;

- daca dereglarea MCC nu poate fi inlaturata cu puterile casierului (operatorului) si mai departe nu se poate lucra din cauza dereglarii, mpreuna cu responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii sa indeplinesca o inscriere in RMCC, mentionind data, ora si motivul terminarii lucrului, sa informeze inspectorul fiscal si sa cheme specialistul CDT, perfectind in modul corespunzator RCSLE (anexa nr.4).

9.4.3 Casierului (operatorului) i se interzice:

- sa permita prezenta persoanelor straine in locul unde se afla MCC, sa permita cuiva accesul la MCC cu exceptia responsabilului de activitatea financiara a intreprinderii si, cu invoirea lui, a specialistului CDT sau a persoanei cu functii de control pe ntru verificarea casei;

- sa paraseasca cabina casei fara instiintarea responsabilului de activitatea financiara a intreprinderii si fara decuplarea MCC, fara sa inchida cu cheia cabina si MCC, iar parasind cabina, toate cheile (de la cabina, de la MCC) trebuie sa se gaseasca la casier (operator);

- sa lucreze fara banda de control sau sa incleie locurile de rupere a ei;

- sa aiba in casa bani proprii si bani ce nu sunt trecuti la evidenta prin MCC;

- sa ridice casa fara permisiunea responsabilului de activitatea financiara a intreprinderii.

9.5 Particularitatile decontarilor prin virament cu cumparatorii.

9.5.1 Achitarea cu ajutorul cecurilor de decontare ale institutiilor bancare:

- cecul de decontari are serie si numar si reprezinta un formular de model stabilit. In el se indica suma cecului (cu cifre si litere), numele de familie, prenumele si patronimicul posesorului cecului, rechizitele institutiei bancare, care a eliberat cecul si termenul de valabilitate a cecului. Cecul de decontari se adevereste prin semnaturile lucratorilor institutiei bancare si sigiliul cu stema tarii, indicind data eliberarii;

- cind cecul de decontari se prezinta pentru achitarea marfii casierul (opratorul) verifica daca formularul cecului corespunde modelului stabilit, daca nu sunt stersaturi, corectari ale textului si a sumei cecului, corespunderea cifrelor de control sumei inscrise in cec, termenul de valabilitate a cecului, prezenta amprentei clare a sigiliului si semnaturilor lucratorilor institutiei bancare, dupa ce se identifica prezentatorul cecului in baza pasaportului sau altui document ce inlocuieste pasaportul;

- intreprinderea de comert poarta raspundere materiala pentru primirea la achitare pentru marfa a cecurilor de decontari completate cu incalcari ale Instructiei privind modul de folosire a cecurilor de decontari;

- dupa verificarea si primirea cecului de decontari la achitarea marfii, casierul (operatorul) pune pe verso o stampila cu textul "Cecul a fost primit pentru achitarea marfii", indicind denumirea, codul fiscal al unitatii de comert si data primirii cecului, se iscaleste pe stampila si noteaza intr-o lista speciala datele din pasaportul sau documentul care l inlocuieste prezentat de cumparator. Apoi suma indicata in cec o introduce in MCC, indeplinind operatia de casa corespunzatoare, ce inregistreaza achitarea prin virament, si elibereaza bonul de casa;

- cecurile de decontari (se raporta si la carnetul de cecuri), primite pentru achitarea marfii, se predau de catre intreprinderea de comert institutiei bancare, care deserveste unitatea comerciala mpreuna cu incasarile banesti prin incasatorul bancii.

9.5.2 Achitarea cu ajutorul carnetelor de cecuri:

- carnetul de cecuri se elibereaza pentru orice suma in limitele mijloacelor depunatorului, care se afla la cont in institutia bancara;

- carnetul de cecuri este un document nominal. In el se indica numele de familie, prenumele si patronimicul posesorului, institutia bancara care a eliberat carnetul, numarul cecurilor din carnet, seria lor si numerele proprii. Se indica, deasemenea, numarul contului in baza caruia a fost eliberat carnetul de cecuri si suma lui. Data si termenul de valabilitate a carnetului se confirma prin semnaturile lucratorilor institutiilor bancare si sigiliul acestei institutii. Carnetul de cecuri are un anumit termen de valabilitate care poate fi prelungit, drept ce se face o inscriptie confirmata prin semnatura lucratorului institutiei bancare si sigiliu;

- pe fiecare cec sunt indicate numarul curent, seria si numarul propriu al cecului , iar pe verso - numarul institutiei bancare, resedinta ei, numarul contului de depuneri si alte date referitoare la institutia bancara. Fiecare cec are in carnet un cotor cu acelasi numar;

- la cumpararea marfii posesorul carnetului de cecuri completeaza un cec si cotorul lui, cecul completat nedetasat de carnetul de cecuri, mpreuna cu pasaportul se prezinta casierului pentru achitarea marfii;

- la primirea cecului casierul (operatorul) identifica persoana, posesoara a carnetului de cecuri si verifica datele cu inscrierea corespunzatoare de pe reversul cecului si confirma aceasta insriere prin semnatura sa, deasemenea verifica termenul de valabilitate a carnetului de cecuri si corectitudinea completarii potrivit cerintelor expuse la lucrul cu cecurile;

- cecul corect completat este primit de casier (operator) pentru plata marfii, detasindu-l de la carnetul de cecuri. Casierul (operatorul) face nota respectiva pe reversul cecului (imprima antetul magazinului), indicind data cind a fost primit (luna cu litere) si iscalindu-l;

- in timpul pregatirii incasarilor pentru a fi depuse la banca, pe reversul listei de insotire si bonului de predare a incasarilor banesti la rubrica "Lista cecurilor prezentate" se indica numerele si seria cecurilor, numerele conturilor si denumirea intreprinderii care a prezentat cecul, suma fiecarui cec si suma totala a tuturor cecurilor.

9.5.3 Achitarea cu ajutorul cartelelor de credit:

- cartela de credit este un dreptungi din plastic cu o fsie magnetica, care contine datele necesare pentru achitarea marfii;

- la cumpararea marfii cartela se introduce in fanta MCC, care la rindul ei printr-un sistem special este legata cu banca, prin canalul de legatura se comunica numarul contului posesorului cartelei de credit, se confirma solvabilitatea lui si se ordona trecerea la cheltuieli de pe acest cont a sumei indicate (costul cumparaturii sau al serviciilor), apoi cartela de credit se inapoiaza posesorului;

- la introducerea cartelei de credit în MCC se culege codul personal, cunoscut numai de posesor.

9.6 Sfrsitul lucrului la MCC.

9.6.1 La inchiderea intreprinderii sau la sosirea incasatorului, in caz daca dupa grafic el soseste inainte de inchiderea întreprinderii:

- casirul (operatorul) este obligat sa pregateasca incasarile banesti si alte documente de plata;

- casierul (operatorul) mpreuna cu responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii intocmeaste un act conform anexei nr.4, privind sumele de bani restituite cumparatorilor (clientilor) pentru marfurile intoarse, anuleaza si lipeste bonurile de casa restituite pe o foaie de hrtie si le alatura mpeuna cu actul la darea de seama, pentru a fi transmise si pastrate in contabilitate;

- casierul (operatorul) intocmeste darea de seama a casei si preda suma incasata mpreuna cu darea de seama responsabilului de activitatea financiara a intreprinderii conform unui bon de intrare ( livrare ) (la intreprinderi mici, cu 1-2 casieri, suma incasata se preda nemijlocit incasatorului);

9.6.2 Responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii mpreuna cu casierul (operatorul) extrag din MCC (in careva MCC portative imprima) banda de control folosita in timpul zilei, perfecteaza sfrsitul benzii in acelasi mod ca si inceputul ei, exercita operatia de casa "inchiderea schimbului" si obtin, in asa mod, bonul darii de seama fiscala pe zi. Lipesc in partea inti a RMCC bonul darii de seama fiscala pe zi, iar in partea a doua a RMCC inscriu datele de totalizare din bonul darii de seama fiscala pe zi si semneaza.

9.6.3 Suma incasarilor trebuie sa corespunda cu sumele imprimate pe banda de control, cu datele de totalizare din bonul darii de seama fiscala pe zi, cu cele inscrise in partea a doua a RMCC si trebuie sa coincida cu suma, predata de catre casier (operator) responsabilului de activitatea financiara a intreprinderii conform bonului de intrare ( livrare ) sau mpachetata in geanta incasatorului.

9.6.4 In cazul ca suma reala a incasarilor difera de sumele imprimate pe banda de control, de datele de totalizare din bonul darii de seama fiscala pe zi, de cele inscrise in partea a doua a RMCC, responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii mpreuna cu casierul (operatorul) sint obligati sa clarifice pricina divergentei si lipsurile sau surplusurile banesti se le fixeze in RMCC, efectuind o inscriere speciala.

In baza rezultatelor controlului administratia intreprinderii in caz de lipsa a mijloacelor banesti ia masuri pentru incasarea acestor sume de la persoanele vinovate in modul stabilit, iar in cazul constatarii surplusurilor de mijloace banesti - sa le treaca la venituri in evidenta pe seama rezultatelor activitatii economice.

9.6.5 Terminind perfectarea documentelor de casa casierul (operatorul) efectueaza deservirea dintre reparatii a MCC si o pregateste pentru ziua urmatoare in conformitate cu cerintele ghidului de exploatare a acestui model de MCC. El trebuie sa fie aprovizionat cu urmatoarele accesorii pentru ingrijirea MCC:

- periute pentru curatirea caracterelor mecanismului de imprimare a bonurilor;

- pensule pentru vopsirea pernutelor si fusului mecanismului de imprimare a bonurilor;

- pensete pentru inlaturarea benzii infundate;

- formalina sau alte solutii de dezinfectare periodica a sertarelor pentru bani ale MCC.

9.6.6 Dupa efectuarea deservirii tehnice casierul:

- acopera masina cu o prelata, deconectind-o in prealabil de la reteaua de alimentare;

- preda sub semnatura pentru pastrare cheile de la MCC si cabina responsabilului de activitatea financiara a intreprinderii.

9.6.7 Responsabilul de activitatea financiara a intreprinderii dupa primirea tuturor documentelor necesare intocmeste o dare de seama generala pe ziua curenta dupa forma aratata in anexa nr.5. Darea de seama generala mpreuna cu actele, dispozitiile de incasare si plata le transmite contabilitatii pina la inceperea urmatorului schimb.

10. Regulile de securitate tehnica

In timpul lucrului si deservirii tehnice a MCC casierii (operatorii) si specialistii CDT trebuie sa respecte cerintele de securitate tehnica, expuse in Regulile de securitate tehnica, Regulile de exploatare tehnica, Regulile de ingrigire a instalatiilor electrice precum si in ghidul de exploatare a modelului concret de MCC:

- locul de lucru al casierului trebuie sa fie amenajat astfel inct lucratorul sa nu vina in contact cu dispozitivele de alimentare, barele prizei de pamint, radiatoarele de incalzire, apeductul;

- conectarea MCC le reteaua electrica trebuie facuta printr-o priza pusa la pamint;

- este interzisa folosirea sigurantelor, care nu corespund curentului electric, prevazut de caracteristicile tehnice ale modelului respectiv si introducerea MCC in circuit fara siguranta;

- înainte de a întroduce MCC în circuit e necesar de examinat furca, firul electric, priza si de convins ca toate se afla in stare buna (nu sunt ruperi, dezgoliri, etc);

- sa nu uitam ca la MCC cu deschidere automata a sertarului de bani, la eliberarea bonului de casa sertarul este mpins sub actiunea arcurilor cu, cel putin, o treime din lungimea lui;

- nu se admite amestecul in lucrul MCC dupa punerea ei in functiune pina la incheierea ciclului;

- daca MCC se opreste din motive necunoscute sau se blocheaza pe neasteptate (oprirea MCC fara inchederea ciclului de lucru ) ea trebuie deconectata de la reteaua de alimentare, lucrurile legate de controlul partii electromecanice a MCC se vor efectua, folosind transmisia de mina, ne depunind eforturi prea mari;

- este interzisa deservirea tehnica a MCC conectate la reteaua de alimentare electrica;

- la sfrsitul lucrului trebuie deconecta MCC de la sursa de alimentare cu energie electrica si scoasa furca din priza;

- nu trebuie admise la lucru cu MCC persoanele care nu cunosc regulile de exploatare si tehnica securitatii;

- in scopul asigurarii securitatii muncii casierului (operatorului) cabina trebuie inzestrata cu un dispotitiv de chemare a paznicului si administratiei, prevazind totodata iluminarea de avarie.